Katalog informacij


Katalog informacij javnega značaja

 

KATALOG

INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

vzgojno-izobraževalnega zavoda

 

DIJAŠKI DOM POLJANE

 

 

I.                   OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 Izdajatelj: DIJAŠKI DOM POLJANE

1. Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: ravnateljica Branka Langerholc, mag.

2. Datum prve izdaje kataloga: 1. december 2007

3. Datum zadnje spremembe: 27. oktober 2020

4. Katalog je dostopen na spletni strani: www.dijaskidom-poljane.si

5. Druge oblike: tiskana oblika  - računalniški izpis je dostopen v tajništvu zavoda na naslovu Potočnikova ulica 3, Ljubljana

6. Pristojna oseba za posredovanje IJZ in informacij za medije (45. člen ZMed – A):

ravnateljica Branka Langerholc, prof., Dijaški dom Poljane, Potočnikova ulica 3, Ljubljana

e-pošta: branka.langerholc@guest.arnes.si

telefon: 01/ 300 31 33 

           7. Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov

          Ime in priimek: Mojca Neudauer Meglič

          Delovno mesto: odvetnica

          Naslov: Ulica heroja Lacka 5, 2250 Ptuj

          T: O2 771 14 55, F: 02 771 14 54

          Elektronski naslov: mojca.neudauer-meglic@siol.net

 

    

II.                SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU 

 

1.      Organigram       2. Podatki o zaposlenih 

 

Sistemizirana delovna mesta: v publikaciji e-Vodnik za dijake in starše za tekoče šolsko leto  in na spletni strani www.dijaskidom-poljane.si

 

      3. Delovno področje 

 

·         Področje javne službe:

-     dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve –

I/55.900  in

                                    -     dejavnost knjižnic R/91.011.

 

·         Druge dejavnosti po ustanovitvenem aktu:

               -    dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov – I/55.100;

               -    planinski domovi in mladinska prenočišča – I/55.204;

               -    okrepčevalnice in podobni obrati – I/56.102;

               -    priložnostna priprava in dostava jedi – I/56.210; 

               -    druga oskrba z jedmi – I/56.290;

               -    raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja 

                     tehnologije – M/72.190;

-     raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja  in 

humanistike - 72.200;

-     fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške

dejavnosti – N/82.190;

-     organiziranje razstav, sejmov, srečanj – N/82.300;

-     drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje – N/82.990;

-      dejavnosti obvezne socialne varnosti – O/84.300;

-       izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije – P/85.510;

-      izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti – P/85.520;

-      drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje – P/85.590;

-      pomožne dejavnosti za izobraževanje – P/85.600;

-      druge zdravstvene dejavnosti – Q/86.909;

-      dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb – Q/87.200;

-      dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb – Q/87.300;

-       drugo socialno varstvo z nastanitvijo – Q/87.900;

-       drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše invalidne osebe – Q/88.109;

-        dnevno varstvo otrok – Q88.910;

-        drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve – Q/88.990;

-        umetniško uprizarjanje – R/90.010;

-        spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje – R/90.020;

-         umetniško ustvarjanje – R/90.030;

-         obratovanje objektov za kulturne prireditve – R/90.040;

-         dejavnost muzejev – R/91.020 in

-         dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic – S/96.010.

 

 

4. Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom 

 

      Vzgoja in izobraževanje mladine po Vzgojnem programu za dijaške domove. 

 

 

5. Uradne ure 

 

      Uradne ure so objavljene na spletni strani zavoda www.dijaskidom-poljane.si 

 

 

6. Vloga v zvezi z vpisom

      

       Odgovor na vlogo v zvezi z vpisom v dijaški dom zavod pošlje prosilcu v skladu z

       navodili MIZŠ in Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih (Ur. l. RS št. 97/06).

 

 

III.       PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD

 

1.      Povezava na državni register predpisov za seznanitev predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda:

 

 

·         Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mss.gov.si

·         Uradni list RS: http://www.uradni-list.si

·         Državni zbor: http://www.dz-rs.si/ 

 

             Druge povezave na državne registre:

·         EU portal: http://europa.eu

·         Mestna občina Ljubljana: http://www.ljubljana.si/si/mol/ 

      

 

2.      Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja zavoda

 

·         Letni delovni načrt vzgojno-izobraževalnega dela za tekoče šolsko leto

·         Letno poročilo vzgojno-izobraževalnega dela za prejšnje šolsko leto

·         Poslovno in računovodsko poročilo za prejšnje koledarsko leto

·         Vsebinski in finančni načrt za tekoče koledarsko leto

 

 

3.      Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod

 

             Zavod ne vodi oziroma upravlja z javnimi evidencami.

 

 

 

4.      Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov  

 

             Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.

 

 

5.      Seznam posameznih dokumentov kot druga informacija javnega značaja 

 

·         Ustanovitveni akt zavoda – Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Poljane, štev.: 01403-55/2008/4 z dne, 2.9.2008

·         Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Poljane, štev.: 01403-17/2010/72 z dne, 8.6.2010

·         Letni delovni načrt za tekoče šolsko leto

·         Publikacija zavoda e-Vodnik za dijake in starše za tekoče šolsko leto

·         Kronika zavoda

·         Vsebinski in finančni načrt za koledarsko leto

·         Letno poročilo vzgojno-izobraževalnega dela Dijaškega dom Poljane

·         Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Dijaškem domu Poljane

·         Pravilnik o spremembah in dopolnitvah sistemizacije v Dijaškem domu Poljane

·         Izjava o varnosti in požarni red

·         Pravilnik o računovodstvu

·         Pravilnik o rabi, varovanju in uničenju pečatov zavoda

·         Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov

·         Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin

·         Pravilnik o izrekanju pohval in nagrad dijakom Dijaškega doma Poljane

·         Pravilnik o delovanju domskega sklada

·         Domska pravila Dijaškega doma Poljane

 

Dokumenti niso povezani s katerimikoli javnimi evidencami.

 

 

6.      Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja  

 

             Pomembnejši dogodki v zavodu:

·         Informativni dan v dijaškem domu (februar vsako leto).

 

             Podatki o pomembnejših novicah glede delovanja zavoda:

·         Na spletni strani dijaškega doma.

 

             Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ (38. člen ZDIJZ):

·         Zavod bo letno poročilo objavil na spletni strani v skladu z zakonom.

 

 

IV.             OPIS NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZAVODA 

 

1. Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev v katerih se nahajajo informacije javnega značaja

 

      Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete katerikoli spletni brskalnik.

 

 

      2. Opis »fizičnega« dostopa 

 

     Informacije javnega značaja lahko dobite:

·         na naslovu zavoda: Dijaški dom Poljane, Potočnikova ulica 3, 1000 Ljubljana

·         uradne ure: tajništvo ob delovnih dnevih od 10.00 do 14.00 ure.

 

 

       3. Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami

 

       (V skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega

        značaja).

·         V zgradbi na naslovu Potočnikova ulica 3, Ljubljana je možen dostop invalidom na invalidskih vozičkih ter dostop do vseh prostorov v pritličju dijaškega doma.

·         Na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).

      

                                             

ravnateljica

Branka LanngerholcKomentarji

Vam je zgornja objava všeč? Bi nam radi še kaj povedali? Morda pohvalili? Oddajte svoj komentar!

Ta stran je prilagojena za mobilne naprave.